Land Demarcation (Mojani Service) Service

Get your Mojani certificate in minimum time. All type of demarcation service available. 

04 Demarcation
Select Mojani Type

Services Related to Land Demarcation

Government Mojani

HaddaKayam Mojani, NA mojani

Land Demarcation -mojani

Computarised Land Survey

Plane table Survey, Detailed Survey

Contour Survey

Detailed contour survey

Looking for Quick Demarcation Service ?

Foot2feet speed
" We Deliver High Speed service with Accurate Knowledge..."
- Team Foot2Feet

Customers reviews

Foot2Feet Has helped us to get the mojani certificate. We found it difficult as the land that we own is sort of dispute land. They have done the great job. Definitely recommendable
Manoj Suri
I’m Impressed with the service demarcation of agriculture land. If you’re looking to get mojni certificate in or around pune area then F2F is the best consultant.
Satish Jha
I must mention that F2F is the best consultant when it comes to demarcation. Very skillful they have solution for every problem with their online application for land demarcation.
Karthik Iyer

सरकारी मोजणी बद्दल सर्वसाधारण माहिती

१ हद्द कायम मोजणी

हद्द कायम मोजणी म्हणजे सर्वसाधारण मोजणी . यामध्ये प्रत्येक्ष जागेवर मोजणी करून हद्दीच्या खुणा केल्या जातात तसेच कागदावर (मोजणी नकाश्यावर ) जागेचा नकाशा ,सर्व हद्दी ,लगतचे प्लॉट नंबर आणि गट  नंबर किंवा सर्वे नंबर नुसार जागेचे लोकेशन दर्शविले जाते.

साधारणतः सर्व ठिकाणी हद्द कायम मोजणी लागते

उदाहरण : जागा मोजणी ,बांधकाम परवानगी,जमीन खरेदी विक्री इत्यादी

२ बिनशेती मोजणी

प्लॉटींग करताना अंतिम नकाशा मंजुरीसाठी दाखल करताना बांधकाम चे भोगवटा पत्र मिळवणे, रोड आरक्षण,अमिनिटीस्पेस ताब्यात देताना बिनशेती मोजणीचा वापर होते. (एकदा बांधकाम नकाशा मंजूर केल्यानंतर हद्द कायम मोजणी एवजी बिनशेती मोजणी करणे कधीही योग्य.)

३ कोर्ट वाटप मोजणी /कोर्ट कामिशन मोजणी

जमिनीच्या हद्दीमध्ये वाद निर्माण झाल्यास किवा शेजारील जागामालक सही देत नसेल किवा कोणी अतिक्रमण केले असल्यास हद्द कायम करणे कमी कोर्ट वाटप मोजणी /कोर्ट कामिशन मोजणी केली जाते.

फी प्रमाणे मोजणीचे चार प्रकार पडतात .

१ साधी मोजणी (कालावधी साधारणतः६ महिने )

या प्रकारात सर्वात कमी फी लागते. जेव्हा बांधकाम करणे,प्लॉट विकणे,वाटणी करणे, अशा कामांचा विचार चालू असतो अशावेळी लगेच साधी मोजणी साठी अर्ज करावा .

कामाचे निर्णय आणि नियोजन होईपर्यंत ६ महिने लागू शकतात. यामुळे पैश्याची बचत होऊन वेळेचा सद उपयोग होतो.

२ तातडी मोजणी (कालावधी साधारणतः३ ते ४ महिने )

या प्रकारात साधी मोजणीच्या दुप्पट फी लागते परंतु इतर प्रकारापेक्षा कमी फी लागते.

३ अति तातडी  (कालावधी साधारणतः २ ते ३ महिने )

या प्रकारात २ ते ३ महिन्यात मोजणी घेउन प्रकरण लवकर मार्गी लागते. खरेदी /विक्री किवा बांधकाम परवानगी वेळी जलद निर्णया वेळी या प्रकारची मोजणी कमी येते. परंतु साधी मोजणीच्या तिप्पट फी लागते.

४ अति अतितातडी (कालावधी साधारणतः १५ दिवस  ते १ महिने )

अति महत्त्वाचे कामी १५ दिवस ते १ महिन्यात या प्रकाची मोजणी केली जाते परंतु याचे सरकारी चलन खूपच जास्त असते .

समजा साधी मोजणी चे चलन १००० रु असेल तर

तातडी मोजणी = २००० रु

अति तातडी मोजणी = ३००० रु

तर अति अतितातडी मोजणी = १२००० रु असते .

अति अतितातडी मोजणी फी साधी मोजणीच्या चार पट असते .

एकदा केलेली मोजणी ४ वर्ष चालत असल्याने तसेच वरील सर्व बाबींचा विचार करून योग्य वेळी निर्णय घेऊन तातडी किवा अति तातडी किवा अति अतितातडी मोजणी करावी .

मोजणी मान्य नसलेस निमताना मोजणीकामी उप अधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अर्ज करता येतो (अपिल अर्ज)

उत्तर कोर्टाच्या हुकुम नाम्याप्रमाणे मोजणीची कार्यवाही करण्यात येते.

मा. दिवाणी न्यायालयाकडील आदेश, तीन महातील अधिकार- अभिलेख (7/12) ,मोजणी फी भरल्याचे चलन, वादी-प्रतिवादींची नावे/ पत्ते चालु परिस्थिती प्रमाणे मोजणी करावयाच्या क्षेत्राच्या चतु:सिमा इत्यादी कागदपत्रे प्रकरणी आवश्यक असतात.

जमिनीचे हद्दीमध्ये धारकामध्ये वाद निर्माण झाल्यास दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करुन वादी – प्रतिवादी यांच्या बाजू/ म्हणणे ऐकुण निप:क्षपाती निर्णय होणेसाठी या विभागातील अधिकारी / कर्मचारी यांची कोर्ट कमिशनर नेमणुक होऊन मोजणीसाठी पाठविले जाते.

एखाद्या जमिनधारकास त्यांच्या जमिनीची अकृषीक प्रयोजनासाठी वापर करावयाचा असलेस महाराष्ट्र जमिन महसुल अधिनियम 1966 कलम 44 अन्वये महसुल विभागाची परवानगी घेऊन कोणत्या प्रयोजनासाठी जमिनीचा वापर करावयाचा आहे. त्यानुसार धारकास मोजणी करणे कामी शर्त घातली जाते व तसे आदेशात नमुद केले जाते.

  नक्कल अर्ज कोऱ्या कागदावर,आवश्यक त्या नकला मिळणे कामी , गावांचे नाव, तालुका, जिल्हा इत्यादी नमुद करुन अभिलेखाचा प्रकार नमुद करावा. नकलेचा अर्ज कोणत्याही व्यक्तीस करता येतो. अर्जास 5 रु. कोर्ट फी तिकीट लावावे.अर्ज केल्यानंतर ३ दिवसात नक्कल मिळतात .

क  प्रत हि मोजणी ची मूळ प्रत असते .क प्रत ही मालकास दिलेली मुल प्रत असते.जी एकदाच मिळते.

अ व ब  प्रत ही भूमी अभिलेख कक्षात रेकोर्ड ला असते .

जेव्हा जागा मालकाला कोर्ट कामासाठी ,जमीन खरेदी विक्रीसाठी,मोजमापे करणे ,बांधकाम परवानगी ,झोने दाखला ,सरकारी परतावा  या जागी मोजणीची प्रत जोडावयाची लागत असेल तर त्याने मोजणीच्या नाकाला जोडणे अपेक्षित आहे .( क प्रत किवा क प्रतची झरोक्स जोडणे योग्य राहणार नाही .)

नकलेसाठी भूमी अधीक्षक कार्यालयाकडे विहित नमुन्यातील अर्ज केल्यानंतर ३ दिवसात मिळतात .आपणास हव्या तेवढ्या नाकाला मिळत असल्याने मोजणी झाली कि लगेच ३ ते ५ नाकाला काढून घेणे योग्य राहील .

Know More about Government Demarcation (Sarkari Mojani)

Demarcation is important part that comes way before planning to build the house or commercial land. Demarcation of land means measurement copy of land / plot. This is done by survey . Some times by government some times by private company. Demarcation is geographical line that is crossed between the two plots. It involves both the owner as well as the neighbors land owner. Demarcation also known as Mojani services.

Surveyor performs the land survey and the authority gives the jamin Mojini certificate as per the type of certificate i.e sadhi mojani, atit atadi mojini, ati-ati-tatadi mojani the cost with respect to all these demarcation services is given blow in details. Maharashtra government’s national informatics center (NIC) has created a system in cooperation with revenue department which is called ‘Bhumi Abhilekh’ .Bhumi Abhlekh has created to provide land owner a smart card and it also promises to provide (7/12) utara on the online platform.

The land record is basically all rights related to land, registration, records of rights, tenancy and crop inspection registers etc. are protected in the land records. In this, the size of the land, nature of soil, land related to crops and its economic information is also included.

All type of land related service available. Government Mojani,Private survey, etc Assured Service, Timely Delivery. Call +91 8282924242

Where can I get Mojani Certificate?

You are eligible for mojini certificate as long you own the land and the concern office for the demarcation certificate Commissioner and Director Land Records Office. In Pune, it is near council hall. Foot2Feet is the best councilor for these services.

When Demarcation Certificate is required?

• Demarcation certificate is required as long as you own a land in your name.
• you also need mojani certificate in case of dispute land. Proof of ownership of any land is proof. On purchasing the land, the background and truth of the seller are also known.
• When the cell-transaction is complete then mojani certificate is required in the Sub-Registrar’s office. It is also needed for form credit / loan from the bank.
• It is required in the court during any civil trial. Apart from this, demarcation certificate is also sometimes required for personal reasons.


With bhumi abhilekh, people will be able to get all the information of a particular land online. This means that the purchase of land, the information related to it, can be obtained by just one click. The mutation entry will also be automatic; they will not have to visit Talathi. People will also be able to know that a person is registered in whose name and which land is government.

Document requirement for demarcation?

To get Land demarcation certificate, We need following-

• 7/12 certificate: For the proof of land ownership
• Mojani Application: Application to apply for mojani certificate
• Name and address of adjacent owner
• ID proof of applier: PAN card, Adhar card, etc.

Various types of Mojani

• Sadhi Mojani

• Tatadi Mojani

• Ati-tatadi mojani

• Ati-Ati-tatadi mojani

Time duration to get Mojani Certificate (MojaniShulak)

1) Sadhi Mojani: It takes 6 to 8 months to get the mojani certificate with sadhi mojani
2) Tatadi Mojani: It takes 3 to 4 months to get the mojani certificate with tatdi mojani
3) Atitatdi Mojani: It takes 1 to 2 months to get mojani certificate with atitatadi mojani
4) Ati-Ati-tatadi mojani: It takes 15 days to 1 month to get mojani certificate

Cost for Mojani certificate

• Sadhi Mojani : It takes Rs 3000 to 5000 to get demarcation certificate with sadhi mojani.
• Tatadi Mojani It takes Rs 6000 to 10000 to get demarcation certificate with tatadi mojani
• Ati-tatadi mojani: it takes Approximately Rs 10,000 to 20,000 to get demarcation certificate with ati-tatadi mojani
• Ati-Ati-tatadi mojani: It takes 4 times of tatadi mojani with ati-ati-tatadi mojani

* The prices may vary with respect to places, types of mojani.

Additional Information About Government Demarcation

Hadda kayam mojani:

Boundary fixation demarcation (Hadda kayam Mojini) is a simple calculation. These include the actual location of the boundary markings, as well as the map of the space on the paper (counting map), the location of all the boundaries, the plot numbers and the group numbers or survey numbers. Usually all places require permanent calculation Examples: space counting, construction permit, land purchase and so on.

Bin Sheti Mojani (Non Agricultural or NA demarcation):

When plotting, the final map is used for obtaining construction occupancy letters, road reservation, and counting of uninspired calculations while filing for approval. (Once the construction map is approved, it is always advisable to do an arbitrary calculation instead of a permanent measurement.)
This measurement is also done by applying online for Jamin Mojani in Maharashtra at foot2feet.

Court commission mojani

court commission mojani is done in case of dispute between land boundaries or if landlord does not sign or encroach on encroachment.
Appeal can be made to the Deputy Superintendent of Land Records, Counting Appeal if the count is not allowed.

The counting proceedings are carried out as per the order of the North Court.

Documents are required in the case of orders from the civil court, rights of three Mahals – records (7/12), invoices for payment of counting fees, names of the defendants and defendants.

Demarcation Certificate in case of land dispute

In case of a dispute between the holders within the boundary of the land, a claim is filed in the civil court and the court / commissioner of the department / officer is sent for the counting of the plaintiffs and the defendants.
If a landowner wants to use their land for non-agricultural purposes, the purpose is to use the land for the purpose, with permission of the Revenue Department under section 44 of the Maharashtra Land Revenue Act, 1966. Accordingly, the holder is conditioned to calculate and is mentioned in the order.

Certified Demarcation Certificate

Duplicate (Certified) application should be provided on the blank paper, mentioning the required copy, mentioning the name of the village, taluka, district etc. The application can be made to any person. The application is available for Rs. You should get a court fee ticket.

 Find government on below link

https://bhumiabhilekh.maharashtra.gov.in/1035/Home

“K prat”

K prat is the original copy of the count . It is a child copy given to the owner. K and B copies are recorded in the land records cell. When the landowner is required to add a copy of the measurement to the court, for work, sale of land, measuring, construction permit, zoning certificate, government return, he / she is expected to attach a measuring cop

04 Demarcation
Select Mojani Type
Foot2feet contact